อาชีพยอดนิยม โปรแกรมเมอร์ การทำงานที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจทัล

ความก้าวหน้าทางด้านอาชีพ โปรแกรมเมอร์ ที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน การนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มามีส่วนช่วยในการทำงาน ย่อมส่งผลให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น การหลีกเลี่ยงการทำงานที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงาน การทำงานที่ดีควรแจกแจงงานการทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การเปิดมุมมองการทำงานให้ดูเป็นมืออาชีพย่อมมีการวางแผนให้เป็นไปตามเป้าหมาย การวางแผนและดำเนินงานที่ดีนั้น ควรเริ่มต้นจากการสร้างทัศนคติที่ดีในการสร้างองค์กรเสียก่อน ต้องเริ่มต้นจากการปรับแนวความคิดและบทบาทความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร

ดังนั้นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากแผนงานที่เราได้วางไว้ ก็ยังถือว่ามีส่วนสำคัญอยู่ ไม่ใช่ว่าจะปล่อยงานนั้นๆ ทิ้งไป แต่การใช้ความพยายามต่างๆ ในการทำงานที่ไม่ตอบโจทย์หรือไม่เป็นผลประโยชน์ต่อองค์กร ย่อมถือว่าเป็นการทำงานที่สูญเสียเปล่าประโยชน์ ปัจจุบันองค์กรใหญ่ๆ ต่างให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรู้และประสบการ์ของพนักงานใหม่ๆ ที่เข้ามาทำงาน อีกทั้งการทำงานให้สำเร็จลุล่วงเพื่อสร้างความประทับใจแก่ความรู้สึกที่คุณได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร คุณมีความสำคัญต่อองค์กรในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบันนี้มีหลายคนที่ทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Home นั่นเอง บางคนทำงานที่บ้านกลับได้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำ ดังนั้นการเชื่อมโยงการทำงานที่เป็นทีมเพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ย่อมดีกว่าการทำงานคนเดียว เมื่อเกิดความผิดพลาด ทัศนคติไม่ดี ก็จะน้อยใจและลาออกจากงานไป

เหตุผลที่อาชีพ โปรแกรมเมอร์ ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

  1. เป็นอาชีพที่สามารถเติมโตในสายงาน ยิ่งถ้าสามารถปรับตัวได้ทันท่วงทีก็จะได้รับผลกระทบน้อยตามไปด้วย ดังนั้นองค์กรต่างๆ ควรหันมาใส่ใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพร้อมทั้งวางแผนการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดการสูญเสียโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การจัดระเบียบการทำงานและการลำดับขั้นตอนความสำคัญของการทำงาน ช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับขั้นตอนการทำงานได้ ดังนั้นในแต่ละวันที่เราเริ่มต้นทำงานควรมีการวางแผนหรือจดบันทึกเพื่อสามารถจัดระเบียบวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลังจากที่เราทำงานเร็จเรียบร้อยแล้วก็ควรทำการตรวจเช็คงานเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

  1. เป็นอาชีพที่มีเงินเดือนค่อนข้างสูง ท่ามกลางความวุ่นวายและกระแสการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานโลกอยู่ตลอดเวลา ทำให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน และการทำงานอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภค อุตสหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นองค์กรต่างๆ และพนักงานต้องมีความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือการดำเนินงานเป็นไปได้ง่ายขึ้น การเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อทำการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานั้น

 

  1. เป็นอาชีพที่สามารถต่อยอดพัฒนาความสามารถ การทำงานให้เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนดถือเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากจะทำงานเร็ว เสร็จไวตามกำหนดแล้ว จะต้องทำงานได้อย่างเป็นระเบียบและถูกต้องอีกด้วย ดังนั้นพนักงานแต่ละคนควรระมัดระวังขั้นตอนการทำงาน เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้สไตล์การทำงานของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน ดังนั้นการที่จะทำงานเป็นทีมบางครั้งอาจจะต้องมีการปรับทัศนคติต่างๆ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการทำงาน ที่มุ่งไปให้งานนั้นประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญในฐานะพนักงานโปรแกรมเมอร์ต้องให้ความสำคัญในรายละเอียดและมีความรอบคอบในการทำงานมากๆ เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานที่จะสามารถส่งผลเสียต่อทุกๆ ฝ่ายได้

 

  1. เป็นอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการ สายอาชีพนี้จะต้องมีการใช้เครื่องมือทางโซเชี่ยลมีเดียในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ การวางแผนระบบการทำงานให้สามารถใช้งานได้ง่ายและมีความรวดเร็ว ทำให้สามารถตรวจสอบข้อบกพร่องของระบบได้อย่างรวดเร็ว เพื่อทำงานแก้ไขให้ระบบงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น คนที่ประกอบอาชีพโปรแกรมเมอร์จะขาดความคิดสร้างสรรไม่ได้เลย เพราะจะต้องทำการออกแบบระบบงานให้ได้มาตรฐาน พร้อมแข่งขันกับเวลาในการทำงาน ลดการเกิดปัญาหาการทำงานกับเพื่อนร่วมทีม การแสดงการทำงานอย่างเป็นอิสระแต่หลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

ภาระความรับผิดชอบของแต่ละคนนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและงานที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ควรได้รับความชื่นชมจากหัวหน้างาน แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดก็อาจจะต้องนำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นซ้ำอีก